Våra tjänster

Sex av nio planetära gränser överträds. Vi måste därför främja biologisk mångfald och minska klimatutsläppen med 55 procent till år 2030. 

Hållbar affärsutveckling skapar stora möjligheter för företag som tidigt ställer om sina strategier. Det bidrar bland annat till ökad lönsamhet, kostnadsbesparingar och ett stärkt varumärke.

Fluktuerande råvarupriser och geopolitiska utmaningar måste numera hanteras löpande inom många företag. Cirkulär affärsutveckling erbjuder lösningar för minskad klimat- och miljöpåverkan, ökad lönsamhet samt mer robusta värdekedjor genom riskminimering.

Företags arbete med kommunikation kring hållbarhet kräver väl underbyggt grundarbete. Hållbarhet och varumärkesbyggande går hand in hand, därför behöver kommunikationen vara strategisk, korrekt och effektiv.

För att påskynda omställningen i en mer hållbar riktning behöver hinder undanröjas hos bland annat politiken. Att många olika aktörer (inklusive företag) deltar i dialogen kring samhällets utveckling är en viktig del av demokratin.

EU:s Green Deal innehåller ett omfattande paket med lagar som påverkar företag i arbetet med hållbarhet. Just nu är bland annat nettonoll, ESG, CSRD, CSDDD, dubbel väsentlighetsanalys, ETS och BECCS särskilt aktuellt.

Kontakta oss

Nina Ekelund
Styrelseordförande & Partner

+46 73 502 24 64

Ulrika Erkenborn Rugumayo
VD & Partner

+46 70 143 22 22