Affärsstrategier för hållbar utveckling

Sex av nio planetära gränser överträds. Vi måste därför främja biologisk mångfald och minska klimatutsläppen med 55 procent till år 2030. Hållbar affärsutveckling skapar stora möjligheter för företag som tidigt ställer om sina strategier. 

Hos företag med en tydlig strategi och plan för hållbarhet stärks varumärket, ökar engagemanget bland anställda, attraheras nya kunder, minskar riskerna, drivs innovation och nya affärsmodeller utvecklas.

I och med EU:s nya lagpaket för klimat och miljö (som kallas ”Fit for 55” eller ”Green Deal”, inklusive CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) skärps klimat- och miljömålen, och därmed även kraven på stora företags transparens och strategier. Detta betyder i praktiken att små och medelstora företag, som handlar med större, också måste prioritera hållbarhet, eftersom de är en del av de stora företagens värdekedja (scope 3).

"Vi arbetar med att stötta företag att minska sin klimatpåverkan, bidra till mer biologisk mångfald samt stärka den sociala hållbarheten."

Transformity samarbetar med företag i framtagandet av hållbara affärsstrategier. Vi arbetar med att stötta företag att minska sin klimatpåverkan, bidra till mer biologisk mångfald samt stärka den sociala hållbarheten. En viktig del i utvecklingen av hållbara affärsstrategier är ofta cirkulär ekonomi.

Case

Nordiska ministerrådet
Den mest hållbara regionen i världen
Projektet ”Klimatneutralt Norden” är ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan de nordiska företagsnätverken Hagainitiativet (Sverige), Skift (Norge) och CLC (Finland), finansierat av Nordiska Ministerrådet. Syftet är att stärka nordisk konkurrenskraft och…
Hagainitiativet
Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan
Hagainitiativet är ett nätverk av 11 ledande företag i Sverige som tillsammans arbetar mot visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Genom att visa…
Circular Electronics Initiative
Nätverk för hållbara IT-produkter
Transformity driftar Circular Electronics Initiative, på uppdrag av TCO Development. Circular Electronics Initiative är ett nätverk av 28 företag och organisationer i olika länder…

Kontakta oss

Nina Ekelund
Styrelseordförande & Partner

+46 73 502 24 64

Gabrielle Tillberg​
Konsult

+46 70 405 72 66