Cirkulär ekonomi för resurseffektivitet och riskminimering

Fluktuerande råvarupriser och geopolitiska utmaningar måste numera hanteras löpande inom många företag. Cirkulär affärsutveckling erbjuder lösningar för minskad klimat- och miljöpåverkan, ökad lönsamhet samt mer robusta värdekedjor genom riskminimering.

Övergången till en cirkulär ekonomi är avgörande för att bromsa klimatförändringarna och stoppa miljöförstöringen. 

Genom cirkulära affärsmodeller skapas kretslopp av material och produkter. Med cirkulär design, som minskar resursförbrukningen och avfallsmängden, kan företag öka både lönsamheten och hållbarheten. Dessutom kan cirkulära affärsmodeller minska sårbarheten för råvarubrist och prisfluktuationer.

"Vi stöttar i arbetet att identifiera möjligheter, utveckla hållbara och lönsamma cirkulära strategier, samt att ta fram policy."

En viktig del i arbetet med cirkulär ekonomi är samarbeten och nya arbetssätt längs värdekedjan. 

Transformity samarbetar med företag som strävar efter att bli mer cirkulära. Vi stöttar i arbetet att identifiera möjligheter, utveckla hållbara och lönsamma cirkulära strategier, samt att ta fram policy.

Case

Nordiska ministerrådet
Den mest hållbara regionen i världen
Projektet ”Klimatneutralt Norden” är ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan de nordiska företagsnätverken Hagainitiativet (Sverige), Skift (Norge) och CLC (Finland), finansierat av Nordiska Ministerrådet. Syftet är att stärka nordisk konkurrenskraft och…
Hagainitiativet
Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan
Hagainitiativet är ett nätverk av 11 ledande företag i Sverige som tillsammans arbetar mot visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Genom att visa…
Circular Electronics Initiative
Nätverk för hållbara IT-produkter
Transformity driftar Circular Electronics Initiative, på uppdrag av TCO Development. Circular Electronics Initiative är ett nätverk av 28 företag och organisationer i olika länder…

Kontakta oss

Nina Ekelund
Styrelseordförande & Partner

+46 73 502 24 64

Gabrielle Tillberg​
Konsult

+46 70 405 72 66