Ökad biologisk mångfald genom väsentlighetsanalys och affärsstrategi

Nästan alla företag är beroende av, och påverkar, den biologisk mångfalden. Företag behöver därför inkludera, prioritera och strukturera detta i sitt arbete med hållbarhet och affärsutveckling.

Inom hållbarhet är biologisk mångfald den snabbast växande frågan. Företag behöver identifiera och implementera åtgärder som främjar biologisk mångfald, vilket för många innebär samarbeten uppströms längs värdekedjan.

Biologisk mångfald är avgörande för att upprätthålla ekosystemens funktioner, säkerställa människors välbefinnande och möta flera globala hållbarhetsutmaningar. Arbetet kan delas in i fem fokusområden: Bevarande och skydd av natur och ekosystem, hållbar användning av naturresurser, åtgärder mot föroreningar och invasiva främmande arter, hållbar användning av jord och mark, samt stärkt kunskap, övervakning och samverkan.

"Identifiera, implementera och utvärdera åtgärder som främjar biologisk mångfald och bevarar ekosystemtjänster."

Transformity samarbetar med företag i att identifiera, implementera och utvärdera åtgärder som främjar biologisk mångfald och bevarar ekosystemtjänster. Samarbetet bygger på en grundlig analys av företagets påverkan på biologisk mångfald. Det kan inkludera utvärdering av företagets markanvändning, påverkan på naturliga livsmiljöer, användning av naturresurser och eventuella negativa effekter på ekosystem. Genom denna analys skapas en tydlig bild av nuläge samt risker och möjligheter.

Baserat på nulägesanalysen arbetas en skräddarsydd strategi och handlingsplan fram. Denna plan kan innefatta åtgärder som att bevara och restaurera livsmiljöer, integrera hållbarhetsprinciper i inköps- och leverantörskedjor, främja hållbar markanvändning och engagemang i samhällsprojekt som stöder naturskydd och ekosystemtjänster.

Vi samarbetar med företag genom hela processen, från nulägesanalys, strategiska vägval och utveckling av plan, till implementering och utvärdering av åtgärder. Vi erbjuder även kommunikationsstöd för att sprida kunskap om företagets engagemang för biologisk mångfald till intressenter och samhället i stort.

Case

Nordiska ministerrådet
Den mest hållbara regionen i världen
Projektet ”Klimatneutralt Norden” är ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan de nordiska företagsnätverken Hagainitiativet (Sverige), Skift (Norge) och CLC (Finland), finansierat av Nordiska Ministerrådet. Syftet är att stärka nordisk konkurrenskraft och…
Hagainitiativet
Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan
Hagainitiativet är ett nätverk av 11 ledande företag i Sverige som tillsammans arbetar mot visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Genom att visa…
Circular Electronics Initiative
Nätverk för hållbara IT-produkter
Transformity driftar Circular Electronics Initiative, på uppdrag av TCO Development. Circular Electronics Initiative är ett nätverk av 28 företag och organisationer i olika länder…

Kontakta oss

Nina Ekelund
Styrelseordförande & Partner

+46 73 502 24 64

Ulrika Erkenborn Rugumayo
VD & Partner

+46 70 143 22 22