Opinionsbildning för miljö och klimat i Sverige och EU

För att påskynda omställningen i en mer hållbar riktning behöver hinder undanröjas hos bland annat politiken. Att många olika aktörer (inklusive företag) deltar i dialogen kring samhällets utveckling är en viktig del av demokratin.

Inom hållbarhet sker den politiska utvecklingen i mycket hög takt, vilket påverkar företag inom alla sektorer. Genom opinionsbildning och påverkan kan företag vara med och forma den politiska agendan och den allmänna debatten, samt bidra till utvecklingen av olika politiska förslag.

"Avgörande är en tydlig prioritering, systematik samt uthållighet."

Transformity analyserar löpande samhällstrender och den politiska utvecklingen i Sverige och inom EU, i syfte att identifiera möjligheter och utmaningar för företag. Vi har etablerade samarbeten och nätverk i Sverige, Norden och på EU-nivå, vilket ger oss mycket goda möjligheter att nå fram till beslutsfattare, media och relevanta intressegrupper. Vi bidrar bland annat med stöd kring remissvar, seminarier, rapporter, debattexter, möten, med mera.

För att opinionsbildning eller påverkan ska vara framgångsrik krävs en korrekt nuläges- och intressentanalys, en mycket god förståelse för den specifika politiska processen, samt förmågan att uttrycka rätt förslag, till rätt beslutsfattare, vid rätt tillfälle. Förslagen kan sammanfattas och förklaras i en rapport, som sedan kommuniceras i form av seminarium, debattexter, kampanjer och/eller möten med olika beslutsfattare. 

I arbete med opinionsbildning och påverkan är transparens alltid viktigt. Dessutom är samarbeten med andra företag och organisationer ofta en smart strategi. Avgörande är en tydlig prioritering, systematik samt uthållighet.

Case

Nordiska ministerrådet
Den mest hållbara regionen i världen
Projektet ”Klimatneutralt Norden” är ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan de nordiska företagsnätverken Hagainitiativet (Sverige), Skift (Norge) och CLC (Finland), finansierat av Nordiska Ministerrådet. Syftet är att stärka nordisk konkurrenskraft och…
Hagainitiativet
Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan
Hagainitiativet är ett nätverk av 11 ledande företag i Sverige som tillsammans arbetar mot visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Genom att visa…
Circular Electronics Initiative
Nätverk för hållbara IT-produkter
Transformity driftar Circular Electronics Initiative, på uppdrag av TCO Development. Circular Electronics Initiative är ett nätverk av 28 företag och organisationer i olika länder…

Kontakta oss

Josefina Kildjer
Konsult

+46 70 766 22 92

Adam Bergsveen
Konsult

+46 70 452 38 97