Nya krav på hållbarhetsrapportering genom CSRD påverkar alla företag direkt eller indirekt – vår analys

29 september 2023

EU har lagt i en betydligt högre växel gällande hållbarhet. Ett tydligt exempel är nytt direktiv och regelverk från EU för ökade krav på information i hållbarhetsrapporteringen genom CSRD som införs de kommande åren. CSRD påverkar stora bolag direkt, men även mindre företag indirekt. Det innebär en stor förändring, med både utmaningar och möjligheter.

När EU:s nya lag om hållbarhetsredovisning (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) införs från och med räkenskapsår 2024 så ökar kraven på EU:s cirka 50 000 börsnoterade företag. Detta nya format för redovisning är mer omfattande, och kommer att driva på en ökad transparens och jämförbarhet. Denna nya transparens och jämförbarhet syftar till att motarbeta greenwashing, och kommer att öka tillgången till information om hur företag påverkar människor och miljö samt hur företag påverkas av hållbarhetsfrågor och agerar.

– Det kommer bli viktigt att börsnoterade och stora företag har klimatmål i linje med Parisavtalet, relevanta reduktionsplaner och -åtgärder, samt robusta rutiner för transparent och korrekt redovisning, inklusive för scope 1–3. Eftersom 80–90 procent av ett företags klimatpåverkan oftast finns i scope 3 så kommer även dessa indirekta klimatutsläpp ingå i rapportering och jämförelse, säger Ulrika Erkenborn Rugumayo, vd på Transformity.

– Vid sidan av klimatansvar så ställer CSRD även ytterligare krav på miljö och social hållbarhet, samt på så kallad dubbel väsentlighetsanalys, det vill säga vilka hållbarhetsfrågor som ett företag påverkar

samt påverkas av. Sammantaget leder detta till att börsnoterade och stora företag som i ett första skede omfattas av regelverket, framöver måste ha mycket god kontroll på alla delar i sina leverantörskedjor, både uppströms och nedströms. Om en underleverantör har brister i sitt arbete med klimat, miljö eller sociala frågor så blir det en del av bolagets scope 3, vilket innebär risk och att man väljer en annan leverantör, säger Ulrika.

Även små och medelstora företag kommer påverkas av CSRD?

– Precis, fast då indirekt. I Sverige finns drygt 48 000 små och medelstora företag som nära alla levererar varor eller tjänster till stora företag, det vill säga är en del av bolagens scope 3. De allra flesta av dessa mindre företag är ovana vid eller har begränsade resurser att arbeta med hållbarhetsredovisning, och för dem uppstår en stor utmaning. Men, även en möjlighet eftersom alla företag nu måste prioritera arbete med en hållbar affärsmodell och därmed säkerställa långsiktig konkurrenskraft, säger Ulrika.

Så, bra om företag skaffar sig kunskap om CSRD?

– Ja det är viktigt att redan nu förstå hur CSRD kommer att påverka företaget, och särskilt viktigt att styrelser och ledningsgrupper har kunskap och är pådrivande i detta arbete som behöver genomsyra hela verksamheten. Men, utvecklingen är bredare än CSRD och flera regelverk utvecklas parallellt kring bland annat biologisk mångfald. Samtliga regelverk är en del i att uppnå målen i EU:s gröna giv och höja nivån på information och transparens. Genomgående är att vi steg för steg går från frivillighet till lagstiftning som är tvingande. Så, vi pratar om ett nytt sätt att jobba som förutsätter ny kunskap, mer omvärldsbevakning, aktuell och specifik analys och hållbara affärsstrategier, avslutar Ulrika.